Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Toppet skallesluger

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af toppet skallesluger har de seneste år (1999-2011) vist en fremgang til 3.100 par (Pihl & Fredshavn 2015). I vinterhalvåret udnyttes de danske farvande af trækkende og overvintrende fugle fra hele den NV-europæiske bestand. Vinterfugletællinger i Danmark har siden 2000 registreret et stabilt antal på ca. 10.000 fugle (Pihl m.fl. 2013). Bestandsindekset for rastende fugle i 49 overvintringsområder viser en svag tilbagegang, men er relativt stabilt de seneste 10-15 år (Fig. 3.2.4.1) (Holm m.fl. 2015). Ved hjælp af rumlig modellering er midvinterbestanden af toppet skallesluger i 2008 beregnet til 55.000 (Petersen & Nielsen 2011). Størrelsen af den NV- og centraleuropæiske bestand er senest opgjort til 70.000-105.000 (Nagy m.fl. 2015), og en forsigtig vurdering tyder på en tilbagegang (Nagy 2014).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Den danske ynglebestand af toppet skallesluger har de seneste år (1999-2011) vist en fremgang til 3.100 par (Pihl & Fredshavn 2015). I vinterhalvåret udnyttes de danske farvande af trækkende og overvintrende fugle fra hele den NV-europæiske bestand. Vinterfugletællinger i Danmark har siden 2000 registreret et stabilt antal på ca. 10.000 fugle (Pihl m.fl. 2013). Bestandsindekset for rastende fugle i 49 overvintringsområder viser en svag tilbagegang, men er relativt stabilt de seneste 10-15 år (Holm m.fl. 2015). Ved hjælp af rumlig modellering er midvinterbestanden af toppet skallesluger i 2008 beregnet til 55.000 (Petersen & Nielsen 2011). Størrelsen af den NV- og centraleuropæiske bestand er senest opgjort til 70.000-105.000 (Nagy m.fl. 2015), og en forsigtig vurdering tyder på en tilbagegang (Nagy 2014).

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Toppet skallesluger blev fredet i 2014. I 2012 og 2013, hvor jægerne har indrapporteret artsspecifikke udbytter, blev der indrapporteret hhv. 1.232 og 1.118 toppede skalleslugere. På baggrund af fordelingen af dykænder i vingeundersøgelsen, hvor der årligt blev beregnet en afskydning på mellem 900 og 1.400 toppede skalleslugere i årene 2009-2011, er der grund til at antage, at afskydningen de seneste år frem til fredningen har været stabil. Siden 1970 er antallet dog faldet fra et niveau på 5.000-6.000 til et niveau på ca. 1.000 fugle årligt i årene før fredningen.

Vurdering af eventuel jagttid

Indførelse af en jagttid på toppet skallesluger vil sandsynligvis medføre en afskydning på niveau med udbyttet frem til fredningen i 2014 på ca. 1.000-1.500 fugle årligt. Det vurderes, at jagt næppe vil være bæredygtig i forhold til den samlede Flywaybestand, da en afskydning sandsynligvis vil øge hastigheden på den overordnede tilbagegang i bestanden. Hvis jagt indføres med henvisning til den af EU afgivne reservation mht. kategoriseringen under AEWA (se ovenfor), bør den tidligere anvendte særfredning for skalleslugere genindføres for toppet skallesluger, for at undgå forveksling med den danske bestand af stor skallesluger.