Aarhus Universitets segl

Blisgås

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Den rastende bestand af blisgås i Danmark i januar er steget fra få hundrede i anden halvdel af 1990’erne til et foreløbigt maksimum på 13.612 i januar 2014 (42-dobling); dog er der store år-til-år fluktuationer afhængigt af vinterens strenghed. Udviklingen i Danmark afspejler en generel tendens for den nordvesteuropæiske flywaybestand, der er steget fra 600.000 i midten af 1990’erne til ca. 1.000.000 fugle i 2012 (Fox m.fl. 2010, Nagy m.fl. 2015). Stigningstakten i Danmark er dog meget kraftigere end på flyway­niveau, hvilket skyldes, at bestandens efterårs- og vinterudbredelse i det seneste årti er forskudt længere mod nord til at inkludere Danmark.  Blisgæssene ses især i Sydvest- og Sydøstdanmark, men der ses også stigende antal langs den jyske vestkyst og andre steder i Danmark (Holm m.fl. 2015).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018

Jagten i Danmark

Jagtudbyttet har været signifikant stigende de seneste 20 år (8-dobling fra anden halvdel af 1990’erne til 2014), foreløbigt kulminerende i 2014/15. Blisgæs nedlægges især i Sydvestjylland og Sydøstdanmark, hvilket stemmer godt overens med vinterudbredelsen (Holm m.fl. 2015).  

Vingeindsamlingen viser, at før 2014/15 blev ca. 40 % af blisgæssene nedlagt i oktober. I 2014/15 var jagtudbyttet derimod jævnt fordelt over jagtsæsonen. 28 % af udbyttet blev taget i januar (mod 5 % i de forudgående jagtsæsoner, da jagt kun var tilladt på fiskeriterritoriet i januar).

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Blisgås er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den nordvesteuropæiske flywaybestand er listet i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Vurdering af gældende jagttid

Det er DCE’s vurdering, at blisgåsbestanden på landsplan kan bære det aktuelle jagttryk. Udvidelsen med januarjagten på landjorden har bidraget betydeligt til at øge jagtudbyttet.