Aarhus Universitets segl

Skovskade

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Skovskaden er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den danske ynglebestand er standfugle (Bønløkke m.fl. 2006). Arten forekommer desuden som trækgæst i varierende antal, i nogle år invasionsagtigt. Der er konstateret fugle fra både Skandinavien, Polen og Tyskland i Danmark (Bønløkke m.fl. 2006).

Den danske ynglebestand er vurderet til 56.000 par (Grell 1998) og svagt stigende (Heldbjerg & Eskildsen 2008). De samlede bestande, hvorfra fugle kan rekrutteres til Danmark om efteråret, er på over 500.000 ynglepar (Birdlife International 2004).

"Vejledning om jagt" indfører en ny kategori af bevaringsstatus, der betegnes som "Yderst gunstig". Skovskade er på listen over de arter, der gives denne status.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010

Jagten i Danmark

Jagttid

Skovskade blev fredet i Danmark i 1982. Indtil da var jagttiden 1.7. til 30.4.

Jagtens indflydelse på bestanden

Udbyttet af skovskade kan ikke vurderes, da arten i vildtudbyttestatistikken var grupperet sammen med husskade under "Skader".

Vurdering af eventuel jagttid

Skovskade er på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II/2. De fleste EU-lande, inklusive Danmark, må give arten en jagttid.

Bestandens størrelse og status betyder, at skovskaden vil kunne bære en jagtlig udnyttelse.

Skovskaden har ikke ændret adfærd/flugtdistance over for mennesker siden fredningen, og såfremt man ønsker at indføre en jagttid for arten må det vurderes, at den kan indføres direkte og uden problemer.