Aarhus Universitets segl

Rødben

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Rødben yngler i store dele af Nordeuropa, herunder også i Danmark. Der er desuden en underart (islandsk rødben, Tringa totanus robusta), som yngler i Island, og som overvintrer i Danmark i mindre antal. Overvintringsområdet for den nordeuropæiske bestand findes i Vesteuropa og langs Vestafrikas kyster. Den islandske bestand overvintrer i Storbritannien og i Vadehavsområdet, herunder også i den danske del. I Danmark begynder efterårstrækket i juli. Trækket kulminerer i august, for derefter at aftage til ind i oktober.

Den danske ynglebestand er vurderet til 12.000-15.000 par (Birdlife International 2004), og den Fennoskandiske ynglebestand er opgjort til 63.000-103.000 ynglepar (Delany m.fl. 2009), svarende til en efterårsbestand på 200.000-350.000 fugle. Bestanden vurderes som ”muligvis stabil” (Delany m.fl. 2009). Den islandske bestand er vurderet til 150.000- 400.000 fugle, og den vurderes at være stabil eller muligvis stigende (Delany m.fl. 2009).

I ”Vejledning om jagt” er rødben vurderet til at have ugunstig bevaringsstatus, og ”98 DMU” er angivet som kilde. DMU har ikke foretaget nogen vurdering før 2003, hvor den i øvrigt er provisorisk vurderet som gunstig for så vidt angår forekomsten i Danmark (Pihl m.fl. 2003), så vurderingen må være foretaget af Kommissionens eget embedsværk. Det er ikke oplyst, på hvilket grundlag vurderingen er foretaget, ud over at arten står opført under overskriften ”Moderat tilbagegang”.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010

Jagten i Danmark

Jagttid

Arten blev fredet i 1982. Indtil da var jagttiden 1.8. til 31.12.

Jagtudbytte

Det vurderes, at der blev nedlagt ca. 10.000 rødben årligt i de sidste år med jagttid på arten (Strandgaard & Asferg 1980).

Jagtens indflydelse på bestanden

Det er ikke muligt at vurdere indflydelsen af den daværende jagtlige udnyttelse på bestanden af rødben. De samlede bestande var formentlig større omkring 1980, end de er i dag, hvilket kunne tyde på, at en jagtlig udnyttelse på 10.000 ikke har haft større effekter. Dette understøttes for så vidt af, at fredningen i 1982 ikke synes at have haft målelige effekter på bestandens udvikling.

Vurdering af eventuel jagttid

Rødben er på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II/2. Danmark, Frankrig, Italien og England må give arten jagttid.

Rødben må ud fra en bestandsbiologisk betragtning vurderes at kunne bære en vis jagtlig udnyttelse. Artens efterårstræk finder hovedsageligt sted i juli-august, og størsteparten af fuglene har passeret Danmark inden en eventuel jagtstart 1.9. Det årlige jagtudbytte må derfor i givet fald formodes at ville blive mindre end de 10.000 individer, der blev nedlagt i de tidligere jagtsæsoner.

Rødben trækker ofte i flok og gerne sammen med andre klirearter. I jagtsituationer vil der derfor være en ikke ubetydelig risiko for forveksling med andre klirearter.