Aarhus Universitets segl

Skovsneppe

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Skovsneppe forekommer som ynglefugl, på træk og som fåtallig vintergæst i Danmark. Den danske ynglebestand af skovsneppe har været i fremgang fra midten af 1900-tallet og frem til 1990’erne (Grell 1998). Bestanden vurderes senest som stabil (min. 2000 par i 2011, Pihl & Fredshavn 2015).

Den samlede bestand af skovsneppe er senest vurderet til 20-26 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015). Langt den største del af bestanden findes i den europæiske del af Rusland med 6-7 mio. territoriale hanner, mens ca. 0,7-1,5 mio. territoriale hanner findes indenfor det europæiske fælleskabs 27 medlemslande (EU27) (BirdLife International 2015a). Bestandsstørrelse for skovsneppe vurderes som usikker, da hanner indenfor samme territorie kan have flere hunner (Cramp & Simmons 1983). Skovsneppe overvintrer hovedsageligt i Benelux-landene, Frankrig og Storbritannien. Det angives, at flere hundrede tusinde fugle årligt trækker gennem Danmark (Meltofte 1993). Afhængig af vintertemperaturerne kan et mindre antal skovsnepper overvintre i Danmark.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018

Jagten i Danmark

Udbyttet af skovsneppe i Danmark viser en jævnt stigende fremgang. Bortset fra et ekstraordinært stort udbytte i årene 2007-2009, med 50.000-60.000 fugle, har udbyttet de sidste 10-15 år svinget mellem 30.000 og 40.000 fugle. Den geografiske fordeling viser, at der skydes skovsnepper i hele landet, men flest i Vestjylland og på Læsø, hvor der er tradition for sneppejagt i plantageområderne. De fleste skovsnepper nedlægges i første halvdel af november, hvilket hænger sammen med et stort tiltræk af skovsnepper fra de skandinaviske og russiske bestande. Udbyttet domineres af ungfugle med ca. 64 % (gennemsnit 2011-2014).

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Skovsneppen er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den vestsibiriske, nord- og vesteuropæiske samt nordafrikanske flywaybestand er listet i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Vurdering af gældende jagttid

Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at det nuværende jagttryk på skovsneppe i Danmark er bæredygtig. Der nedlægges muligvis et mindre antal danske ynglefugle i starten af oktober, inden det store tiltræk af skandinaviske og russiske fugle sker i perioden medio oktober-medio november (Clausager 1974, Meltofte 1993). Der er ikke sket væsentlige ændringer i udbyttet efter den seneste ændring i jagttiden for skovsneppe i 2011.