Aarhus Universitets segl

Hvidklire

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Hvidklire yngler ikke i Danmark. Arten yngler i Skotland over Skandinavien til Finland, og overvintrer i det sydvestlige Europa og det vestlige Afrika. På efterårstrækket ankommer de første fugle til Danmark i juli. Trækket kulminerer i august og afsluttes i september.

De bestande, der trækker gennem Danmark, udgør 190.000-270.000 fugle, og udviklingen vurderes at være stabil (Delany m.fl. 2009).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010

Jagten i Danmark

Jagttid

Hvidklire blev fredet i 1967. Indtil da var jagttiden 1.8. til 31.12.

Jagtudbytte

Det vurderes, at der årligt blev nedlagt ca. 4.000 hvidklirer i de sidste år med jagttid på arten (Strandgaard & Asferg 1980).

Jagtens indflydelse på bestanden

Ukendt, men sandsynligvis begrænset.

Vurdering af eventuel jagttid

Hvidklire er på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II/2. Danmark og Frankrig må give arten jagttid.

Hvidklire må ud fra en bestandsbiologisk betragtning vurderes at kunne bære en vis jagtlig udnyttelse. Artens efterårstræk finder hovedsageligt sted i juli-august, og størsteparten af fuglene har passeret Danmark inden en eventuel jagtstart 1.9. Det årlige udbytte må derfor i givet fald formodes at være mindre end de 4.000 individer, der blev nedlagt i de tidligere jagtsæsoner.

Hvidklire trækker ofte i flok og gerne sammen med andre klirearter. Der er forvekslingsmuligheder med sortklire, når denne er i vinterdragt, dvs. efter 1.9., og med tinksmed og svaleklire.