Aarhus Universitets segl

Lille kobbersneppe

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Lille kobbersneppe yngler ikke i Danmark, men to bestande forekommer på efterårstræk. Den ene yngler i det nordlige Skandinavien og Rusland og overvintrer i Vesteuropa og Nordvestafrika. Den anden yngler i det vestlige og centrale Sibirien, passerer Vesteuropa under trækket og fortsætter til Vest- og Sydvestafrika. Om efteråret ankommer de små kobbersnepper til Danmark i slutningen af juli og begyndelsen af august, og antallet aftager gradvist til december.

Den skandinavisk-russiske bestand er på 120.000 fugle, og dette antal vurderes at være stabilt. Den bestand, der yngler i det nordlige Sibirien, er på 600.000 fugle, og dette antal vurderes at være faldende (Wetlands International 2006, Delany m.fl. 2009). Tællinger i Vadehavet gennem de sidste 20 år viser, at antallet i det samlede Vadehav har været stabilt, mens det i den danske del er faldet (JMMB 2008).

I ”Vejledning om jagt” er lille kobbersneppe angivet som havende ugunstig bevaringsstatus. Der er ikke angivet nogen kilde, og grundlaget for vurderingen er ikke oplyst, ud over at arten er opført under overskriften ”Sårbar, kraftig tilbagegang”. Med henvisning til de oplysninger, der er givet ovenfor, må der sættes spørgsmålstegn ved, om arten reelt har ugunstig bevaringsstatus i de dele af Europa, der omfattes af direktivet.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010

Jagten i Danmark

Jagttid

Arten blev fredet i 1982. Indtil da var jagttiden 1.8. til 31.12.

Jagtudbytte

Det vurderes, at der årligt blev nedlagt ca. 7.000 små kobbersnepper i de sidste år med jagttid på arten (Strandgaard & Asferg 1980).

Jagtens indflydelse på bestanden

Den sibiriske bestand angives at være i tilbagegang, uden at der findes mere konkrete oplysninger om den hastighed, hvormed bestanden går tilbage, eller om de eventuelle årsager. Det kan derfor ikke udelukkes, at en jagtlig udnyttelse vil kunne forøge den rate, hvormed bestanden falder.

Vurdering af eventuel jagttid

Lille kobbersneppe er på både Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og Bilag II/2. Danmark, Frankrig og England må give arten en jagttid.

Da arten havde jagttid i Danmark, blev de fleste små kobbersnepper nedlagt i august, og med en jagtstart, der tidligst vil kunne placeres 1.9., må det forventes, at et eventuelt udbytte vil være noget mindre end de 7.000 fugle, der blev nedlagt tidligere. Ud fra en bestandsmæssig betragtning bør lille kobbersneppe derfor kunne bære en begrænset jagtlig udnyttelse, uden at det vil medføre målelige påvirkninger af bestandens størrelse.

Det må desuden indgå i overvejelser om en eventuel jagttid, at der under visse omstændigheder vil kunne være risiko for forveksling med stor kobbersneppe.