Aarhus Universitets segl

Lille regnspove

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Lille regnspove yngler ikke i Danmark. Den yngler i Skandinavien mod øst til det Nordvestlige Rusland og overvintrer i Vestafrika. På efterårstrækket begynder fuglene at ankomme til Danmark allerede i slutningen af juni. Hovedtrækket finder sted i juli og august, og størsteparten af fuglene trækker hurtigt videre til overvintringsområderne.

Den samlede bestand tæller 69.000-116.000 ynglepar, hvilket vurderes at svare til en efterårsbestand på 190.000-340.000 fugle, og bestanden er sandsynligvis stabil (Wetlands International 2006, Delany m.fl. 2009).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010

Jagten i Danmark

Jagttid

Til og med jagtsæsonen 1981/82 havde lille regnspove jagttid fra 1.8. til 31.12. Fra 1982/83 var jagttiden 1.9. til 31.12. I 1994 blev arten fredet.

Jagtudbytte

Før udskydelsen af starten på jagtsæsonen fra 1.8. til 1.9. i 1982 udgjorde lille regnspove anslåelsesvis 1/3 af det samlede udbytte (Strandgaard & Asferg 1980), mens udbyttet i perioden 1983-1993 formentlig på var på 100-200 fugle årligt (Henriksen 1991, og se Fig. 5.4.1).

Jagtens indflydelse på bestanden

Da udbyttet i årene 1983-1993 udgjorde 100-200 fugle, kan der ikke have været målelige påvirkninger af bestandens størrelse.

Vurdering af eventuel jagttid

Lille regnspove er på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II/2. Danmark, Frankrig og England må give arten en jagttid.

Ud fra en bestandsbiologisk betragtning kan lille regnspove bære en jagtlig udnyttelse. Arten passerer Danmark meget tidligt på sit efterårstræk, og langt den største del af bestanden er trukket videre inden udgangen af august. Med en eventuel jagtstart 1.9. vil udbyttet derfor med stor sandsynlighed være begrænset til nogle få hundrede fugle.

I jagtlige situationer er der betydelige forvekslingsmuligheder med stor regnspove. I flugt er de to arter meget vanskelige at kende fra hinanden, medmindre man kan høre kaldet. Det vil utvivlsomt give anledning til forvekslinger, hvis lille regnspove gives en jagttid samtidig med, at fredningen af stor regnspove opretholdes.