Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Taffeland

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af taffeland er ifølge DOF’s forårspunkttællinger gået tilbage med 3,8 % årligt i perioden 1989-2014 (Nyegaard m.fl. 2015). Bestanden er senest opgjort til min. 280 par (Pihl & Fredshavn 2015). Hovedparten af de danske ynglefugle forlader landet i september-oktober, hvorefter fugle fra bestande i Baltikum og længere mod øst ind i Rusland ankommer og overvintrer (Bønløkke m.fl. 2006).

Bestanden af overvintrende taffelænder i Danmark er meget fluktuerende med store årlige udsving (Fig. 3.1.21.1). Vinteren i 1995/96 var en isvinter med et lavt antal overvintrende taffelænder, hvorfor indeks de efterfølgende år synes meget høje. Totalen på 7.692 fra den seneste landsdækkende midvintertælling i 2013 var den laveste siden år 2000 (gennemsnit i perioden 10.000-17.000 fugle), men i oktober 2013 blev der optalt 19.000 fugle (Holm m.fl. 2015). Antallet af fugle om vinteren afhænger af vinterens hårdhed med færrest fugle i hårde vintre (Pihl 2000). Størrelsen af den samlede flywaybestand er senest opgjort til 250.000 fugle (Nagy m.fl. 2015) og vurderes som faldende både på kort og lang sigt (Nagy m.fl. 2014).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Jagtudbyttet er faldet markant siden 1960’erne, men har de senere år stabiliseret sig på et niveau omkring 500 fugle. Taffelænder nedlægges forholdsvist jævnt igennem jagtsæsonen, men i 2014 blev langt hovedparten af fuglene dog nedlagt i en periode fra medio november til medio december. Størstedelen af taffelænderne nedlægges øst for Storebælt samt i Langeland og Ærø kommuner.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Taffeland blev i december 2015 oplistet til kategorien sårbar (VU) og anses dermed som truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den nordøst- og nordvesteuropæiske flywaybestand er listet i kategori B2c under Vandfugleaftalen (AEWA 2015), men vil, hvis den globale status ikke ændres i mellemtiden, blive oplistet til A1b ved næste partsmøde i 2018.

Vurdering af gældende jagttid

Jagtudbyttet har gennem en årrække været stabilt på et lavt niveau, og midvinterbestanden synes at være stabil omend meget fluktuerende. Hovedparten af de danske ynglefugle overvintrer i Sydvest- og Vesteuropa, men genfund af danske ynglefugle tyder dog på, at en del fugle overvintrer i danske farvande (Bønløkke m.fl. 2006). Det vurderes, at det forholdsvis begrænsede jagtudbytte i Danmark næppe har nogle bestandsbiologiske indvirkninger på flywaybestanden, og da de fleste taffelænder nedlægges efter det store tiltræk fra yngleområder nordøst for Danmark, vurderes det samme sandsynligvis at være tilfældet i forhold til den danske ynglebestand. På grund af den samlede flywaybestands tilbagegang bør arten dog have øget opmærksomhed.