Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Strandhjejle

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Strandhjejlen er en højarktisk ynglefugl, der yngler i et bælte fra Canada i vest til Sibirien i øst. Efterårstrækket i Danmark starter i slutningen af juli og kulminerer omkring månedsskiftet august-september. Ganske store antal unge strandhjejler forekommer i Danmark gennem efteråret (Bønløkke m.fl. 2006), flest i Vadehavet.

Den del af bestanden, der passerer Vesteuropa på efterårstrækket, er senest opgjort til 247.000 fugle, og det vurderes, at den er i tilbagegang (Wetlands International 2006, Delany m.fl. 2009). I Vadehavet, hvor der udføres intensive optællinger, har arten dog vist stigende antal i de sidste 20 år, både i Vadehavet som helhed og i den danske del (JMMB 2008).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Jagttid

Arten blev fredet i 1982. Indtil da var jagttiden 1.8. til 31.12.

Jagtudbytte

Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange fugle der årligt blev nedlagt, pga. forvekslingsmuligheder med andre vadefuglearter, først og fremmest hjejle (Strandgaard & Asferg 1980).

Jagtens indflydelse på bestanden

er i tilbagegang, uden at der dog er noget mere konkret kendskab til hverken den rate, hvormed den går tilbage, eller til årsagerne. Det kan derfor ikke udelukkes, at dødelighed fra jagt vil være additiv og dermed bidrage til tilbagegangen. Antallet af nedlagte strandhjejler og dermed effekten af en jagttid vil dog formentlig være begrænset.

Vurdering af eventuel jagttid

Strandhjejle er på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag II/2. Danmark, Frankrig, Malta og England må give arten jagttid.

Ud fra en bestandsbiologisk betragtning bør arten kunne bære en begrænset jagtlig udnyttelse. Mere præcise oplysninger om den rate, hvormed bestanden går tilbage, vil dog kunne ændre vurderingen.