Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor skallesluger

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Den lille, danske bestand af ynglende stor skallesluger findes primært i de sydlige og sydøstlige dele af landet, og bestanden er i 2012 vurderet til 66-74 par (Nyegaard m.fl. 2014). I vinterhalvåret passeres vore farvande af trækkende fugle og udnyttes af overvintrende fugle fra ynglebestandene i Norge, Sverige og Finland. Antallet af overvintrende store skalleslugere er meget afhængig af vintervejret med flest fugle i kolde vintre. Ved de seneste tællinger har antallet af store skalleslugere ligget mellem 13.000 og 20.000 fugle (Pihl m.fl. 2013), og bestandsindekset, beregnet ud fra rastende fugle i 49 områder i vinterhalvåret, har tilsvarende været relativt stabilt (Fig. 3.2.3.1) (Holm m.fl. 2015). Ifølge de nyeste opgørelser for NV Europa tæller bestanden 170.000-270.000 fugle (Nagy m.fl. 2015), mens indeks­beregninger indikerer en mulig tilbagegang (Nagy m.fl. 2014), men det er uvist, om denne bestandsnedgang er reel. Lehikoinen m.fl. (2013) viste således, at der er sket en markant forskydning i artens vinterudbredelse mod nordøst i Europa, så måske overvintrer en større andel af bestanden i dag i mere ekstensivt overvågede områder end førhen, hvilket bevirker, at den reelle bestandsstørrelse underestimeres.

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Stor skallesluger blev fredet i 2014. I 2012 og 2013, hvor jægerne har indberettet artsspecifikke udbytter, blev der indberettet hhv. 1.176 og 952 store skalleslugere. På baggrund af fordelingen af dykænder i vingeundersøgelsen, hvor der blev beregnet en årlig afskydning på 1.200 store skalleslugere i årene 2009-2011, er der grund til at antage, at afskydningen de seneste år frem til fredningen har været stabil. Siden 1970 er antallet dog faldet fra et niveau på 3.500-4.000 til et niveau på ca. 1.000 fugle årligt i årene før fredningen.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Stor skallesluger står på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II / del B som potentielt jagtbar i Danmark, og dermed er det muligt at genindføre en jagttid på arten. Stor skallesluger er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a), og den nordvesteuropæiske Flywaybestand er listet i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015). På trods af langsom fremgang er ynglebestanden af stor skallesluger, med under 80 ynglepar, dog vurderet som ”sårbar” på den danske rødliste (jf. Pihl & Flensted 2011).

For at beskytte danske ynglefugle mod jagtlig udnyttelse var arten indtil 2013 fredet i farvandene syd for linjen 55°40’N og i 21 kommuner syd herfor. Denne særfredning, der omfattede både stor og toppet skallesluger, vurderes som effektiv i forhold til at begrænse utilsigtet nedlæggelse af danske ynglefugle, som kan opholde sig tæt på ynglelokaliteterne året rundt (Bønløkke 2006).

Vurdering af eventuel jagttid

Indførelse af en jagttid på stor skallesluger vil sandsynligvis medføre en afskydning på niveau med udbyttet frem til fredningen i 2014. Det vurderes, at en årlig afskydning på ca. 1.000 fugle vil være bæredygtig i forhold til den samlede Flywaybestand, men at den tidligere anvendte lokalfredning tilsvarende bør genindføres for at beskytte den lille, danske ynglebestand af stor skallesluger.