Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sortand

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Sortand forekommer i danske farvande i fældningstiden i sensommerperioden og igennem vinteren. Det nordlige Kattegat, Sejerøbugten og farvandet ud for Vadehavet og Horns Rev er områder af international betydning for arten. Ved den sidste landsdækkende midvintertælling i 2013 blev der registreret et større antal sortænder end tidligere i den sydlige del af Kattegat, Storebælt, ved Langeland og Ærø samt i Faxe Bugt (Pihl m.fl. 2015). 

Antallet af fugle, der overvintrer i Danmark, blev beregnet til 600.000 i 2008 på baggrund af 136.000 optalte individer (Petersen & Nielsen 2011). Vurderet ud fra de faktiske optællingstal (138.000 i 2004, 136.000 i 2008 og 58.000 i 2013; jf. Petersen m.fl. 2006, 2010, Pihl m.fl. 2015) er der muligvis sket et fald i det samlede antal overvintrende sortænder i danske farvande, alternativt en større omfordeling. Antallet af sortænder optalt i fældeperioden i Danmark i sensommeren er samlet modelleret til ca. 55.000 (Pedersen & Nielsen 2011), men har vist en faldende tendens vurderet ud fra tælleresultaterne (jf. Pihl m.fl. 2015). Fordelingen af fældende sortænder viser, at de største forekomster registreres i de traditionelle fældeområder i Aalborg Bugt og ud for Vadehavet (Pihl m.fl. 2015). Sortænderne, som forekommer i danske farvande, kommer fra ynglebestande i Skandinavien, det nordlige Rusland og Vestsibirien. Flywaybestanden er vurderet til 0,6-1,2 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015). Den overordnede bestandsudvikling er ukendt og forsigtigt vurderet som stabil (Nagy m.fl. 2015). Af den samlede bestand vurderes 682.000-805.000 fugle at overvintre i Europa (BirdLife International 2015b).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Udbyttet af sortænder i Danmark er faldet fra ca. 20.000 i midten af 1960’erne til under 5.000 fugle ved årtusindskiftet, hvorefter der har været en stigning i udbyttet til et niveau på 7.000-9.000 de seneste ti år. De fleste sortænder nedlægges i Kattegatområdet og med største antal i Aalborg Bugt, sydlige Kattegat og Store- og Lillebælt.

Fordelingen af nedlagte sortænder gennem jagtsæsonen viser en jævn fordeling med en svag tendens til, at der nedlægges lidt højere antal i starten af sæsonen end i slutningen. Gamle hanner udgør 70 % og gamle hunner 14 % af det årlige udbytte (gennemsnit for seneste 10 sæsoner).

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Sortand er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den vestsibiriske, nord- og vesteuropæiske samt vestafrikanske flywaybestand er listet i kategori B2a under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Vurdering af gældende jagttid

Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at det nuværende jagttryk på sortand i Danmark er bæredygtig. Ud fra en bestandsbiologisk vurdering er der ikke grund til at ændre den nuværende jagttid. De bestande, der hovedsageligt jages i Danmark, er sandsynligvis stabile, og udbyttet er lavt i forhold til bestandsstørrelsen. Der er ikke sket væsentlige ændringer i udbyttet efter den seneste ændring i jagttiden for sortand i 2011.