Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skeand

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af skeænder, opgjort til min. 800 par, har været stigende siden 1980’erne, men synes at have stabiliseret sig i 2003-2011 (Pihl & Fredshavn 2015). Den rastende efterårsbestand har, efter et muligt fald i begyndelsen af 1980’erne, været jævnt stigende fra midten af 1980’erne til 2010 (Pihl m.fl. 2013). Den danske rastebestand har i oktober i 2010-2014 været på mindst 3.000-8.100 fugle (Holm m.fl. 2015), hvilket tyder på, at dens antal synes at fluktuere meget fra år til år, og udviklingen fra 1995-2014 kan bedst betegnes som fluktuerende/stabil. Størrelsen af den nordvesteuropæiske flywaybestand er opgjort til 47.000-65.000 individer (Nagy m.fl. 2015) og har været stigende i perioden 1988-2012, dog med et fald i den kortere periode fra 2003 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), hvorfor den her bedømmes som stigende-stabil. Skeænder fra den noget større ynglebestand fra Vestsibirien og Rusland, der især overvintrer på den Iberiske Halvø og i Vestafrika (Scott & Rose 1996), kommer givetvis også igennem Danmark på efterårstræk. Denne bestand er på 450.000-600.000 fugle og har været stigende i perioden 1988-2012, men er i den kortere periode fra 2003 til 2012 bedømt som usikker/fluktuerende (Nagy m.fl. 2014).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Jagtudbyttet er gået markant tilbage siden 1970’erne, men har været stabilt i perioden fra 1995/96 til 2014/15, med tendens til stigning i de senere år (Fig. 3.1.20.1). Skeand nedlægges fortrinsvis i de vestlige dele af Jylland og på Øerne (Fig. 3.1.20.2), som også er de egne af landet, hvor arten er mest udbredt som ynglefugl (Grell 1998). Omkring 75 % af skeænderne er blevet nedlagt i september og første halvdel af oktober set over den længere årrække, men i den seneste jagtsæson blev hovedparten nedlagt noget senere, nemlig i oktober og første halvdel af november (Fig. 3.1.20.3). Tidligere blev skeænder, som var ringmærket i Danmark, typisk genmeldt fra Frankrig allerede i oktober-november, hvilket kan tyde på, at danske skeænder i 2014/15 blev længere tid i landet, og/eller at udbyttet var domineret af trækgæster nordfra.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Skeand er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den nordvesteuropæiske flywaybestand er listet i kategori B1 under Vandfugleaftalen og den vestsibiriske/vestafrikanske i kategori C1 (AEWA 2015). Som alle andre svømmeænder er den følsom overfor forstyrrelser forårsaget af jagt, men er blevet tilgodeset af den omfattende udvidelse af reservatnetværket, der skete i 1990’erne (Clausen m.fl. 2013).

Vurdering af gældende jagttid

Det samlede jagtudbytte på godt 2.000 fugle tages fra to flywaybestande på samlet over 500.000 ænder, som begge i hvert fald over en længere tidshorisont har været stigende, alt imens jagtudbyttet i Danmark har været faldende. Derfor vurderes den nuværende jagt som bæredygtig. Den seneste udvidelse af jagten på fiskeriterritoriet i januar har ingen betydning for skeand, fordi de hverken nedlægges i måneden eller forekommer i andet end små antal om vinteren (fx Petersen m.fl. 2010).