Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krikand

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af krikænder er ganske lille. Den er senest blevet opgjort til min. 50 par og har været faldende siden 1980’erne, men synes at have stabiliseret sig i 2003-2011 (Pihl & Fredshavn 2015). Den danske rastebestand har i oktober i 2010-2014 været på mindst 45.700-63.700 individer (Holm m.fl. 2015) og er omtrentligt fordoblet fra 1995 til 2014. I Vadehavet og på Tipperne bestemmes antallet af rastende krikænder om efteråret af den årlige ynglesucces i Nordeuropa (Laursen & Frikke 2006, Meltofte & Clausen 2011), men det er ikke undersøgt, om det gælder for landet som helhed. Den nordvesteuropæiske flywaybestand er senest opgjort til 500.000 fugle (Nagy m.fl. 2015). Wetlands Internationals indeksberegninger viser en stigning i bestanden fra 1988 til 2012, dog med et fald i den kortere periode fra 2003 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), hvorfor Nagy m.fl. (2015) ender med at vurdere bestanden som fluktuerende.

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Det årlige jagtudbytte var faldende frem til midten af 1990’erne, men har været stigende og er omtrentligt fordoblet de seneste 20 år. Udbyttet de seneste tre år ligger på næsten 100.000 fugle, et niveau der hidtil kun er set et par år i 1980’erne. Medvirkende til disse høje udbytter er givetvis både et par år med ynglesucces over middel for arten, jf. DCE’s vingeundersøgelser (Christensen 2015), samt nogle generelt høje antal af rastende krikænder om efteråret i Danmark, se også Holm m.fl. 2015).  Krikænder er de seneste tre år især nedlagt i Vestjylland, på Nordfyn, Langeland, Vest- og Sydsjælland samt Møn. Omkring 80 % af krikænderne nedlægges i september-oktober og resten i november-december, idet arten næsten er fraværende i januarudbyttet af svømmeænder.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Krikand er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den nordvesteuropæiske flywaybestand er listet i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015). Som alle andre svømmeænder er den følsom overfor forstyrrelser forårsaget af jagt, men er blevet tilgodeset af den omfattende udvidelse af reservatnetværket, der skete i 1990’erne (Clausen m.fl. 2013).

Vurdering af gældende jagttid

Såvel jagtudbyttet som bestanden er omtrentlig fordoblet over de seneste 20 år. Jagten vurderes som bæredygtig, og der er ikke faglige aspekter, der kan begrunde ændringer i jagttiden. Den seneste udvidelse af jagten på fiskeriterritoriet i januar har ikke påvirket udbyttet af arten, da den stort set ikke nedlægges i denne måned.