Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvinand

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Hvinand har en lille ynglebestand i Danmark på omkring min. 100 par (Pihl & Fredshavn 2015). Hovedparten af de fugle, der forekommer i Danmark om vinteren, er trækfugle fra de store bestande i Skandinavien og Vestrusland.

Hvinanden overvintrer i Danmark i varierende antal, men vinterbestanden vurderes som værende stabil (Holm m.fl. 2015). Ved den seneste landsdækkende optælling i 2013 blev der registreret 54.500 fugle (Pihl m.fl. 2015). Størrelsen af den samlede flywaybestand er senest opgjort til 1,0-1,3 millioner fugle (Nagy m.fl. 2015) og vurderes som fluktuerende (Nagy m.fl. 2014). 

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Jagtudbyttet af hvinand har fluktueret en hel del siden 1960’erne og nåede et maksimum i en periode omkring 1970, men er dog siden hen faldet igen for de seneste år at have stabiliseret sig på et niveau omkring 10.000 fugle. Der nedlægges færrest hvinænder i oktober, hvorefter udbyttet stiger og er stabilt i perioden november-januar, hvilket afspejler artens fænologi i fx Vejlerne og på Tipperne, hvor tiltrækket sker i løbet af oktober-november (Nielsen 1998, Meltofte & Clausen 2011). Der nedlægges flest hvinænder i Aalborg, Horsens og Roskilde Kommuner. De nærliggende fjorde huser alle betragtelige antal af hvinænder.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Hvinand er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den nordvest- og centraleuropæiske flywaybestand er listet i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Vurdering af gældende jagttid

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Flywaybestanden er vurderet som faldende, men bestanden er stor, og jagtudbyttet har desuden været faldende over en årrække. De danske ynglefugle overvintrer sandsynligvis langt overvejende i danske farvande (Bønløkke m.fl. 2006), og der vil således kunne forekomme jagt på danske ynglefugle.