Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Husskade

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Husskade er overvejende en standfugl, der er udbredt i hele landet. Den danske ynglefuglebestand har udvist en svag, men signifikant fremgang siden 1976. I perioden 2004/05 - 2013/14 har ynglebestanden dog været svagt faldende (Nyegaard m.fl. 2015). Bestanden er senest skønnet til min. 180.000 par (2011, Pihl & Fredshavn 2015). Vurderet ud fra genfund af ringmærkede fugle forekommer der kun meget få husskader på træk fra Norge og Sverige (Bønløkke m.fl. 2006). Det danske vinterfugleindeks angiver, at vinterbestanden i perioden 1975/76 - 2013/14 har været stabil. I perioden 2004/05 - 2013/14 har vinterbestanden dog været svagt faldende (Nyegaard m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Udbyttet af husskade i Danmark toppede sidst i 1960’erne med ca. 210.000 fugle pr. sæson. Fra begyndelsen af 1970’erne skete der et markant fald i udbyttet frem mod begyndelsen af 1980’erne, hvorefter udbyttet har været svagt faldende.  Det årlige jagtudbytte har således ligget på et niveau omkring 30.000-40.000 gennem de seneste 20 år. I de seneste 20, 10 og 5 år har udbyttet vist en faldende tendens, selvom denne kun var statistisk signifikant i perioderne 1995-2014 og 2000-2014. Tendensen var med et årligt fald på 3,5 % stærkest i perioden 2000-2014. I udbyttetallene indgår også husskader nedlagt ved regulering.

Jagtudbyttet er højest på den østlige del af Sjælland. De geografiske forskelle i udbyttet formodes generelt at afspejle reelle forskelle i bestandstætheden, om end ikke nødvendigvis i proportionalt forhold.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Husskadebestanden søges mange steder reduceret med det formål at reducere prædation på æg og unger af især agerhøne, fasan, småfugle og harekillinger. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af husskade med skydevåben og fælder i perioden 1 feb - 15 apr, hvor arten forvolder skade på markafgrøder eller den øvrige fauna, men det er ikke angivet nærmere, hvordan udtrykket ”forvolder skade” skal forstås. Der foreligger ingen dokumentation for omfanget af markskader forvoldt af husskader, men de må dog antages kun at have begrænset økonomisk betydning. Husskadens prædation er dokumenteret i en række tilfælde, men effekten på byttedyrenes bestandsniveau og ynglesucces kendes ikke generelt.

Vurdering af gældende jagttid

Det er DCE’s vurdering, at husskadebestanden på landsplan kan bære det aktuelle jagt- og reguleringstryk. Intensiv og vedvarende jagt og regulering kan have en begrænsende effekt på bestanden i lokale områder.