Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hjejle

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Hjejle er en meget sjælden ynglefugl i Danmark og er med blot 1-2 par (Nyegaard m.fl. 2014) rødlistet som kritisk truet (CR) (Wind & Pihl 2010). Ynglefuglene er af racen Pluvialis a. apricaria. Hjejle forekommer uden for yngletiden i det meste af landet, med flest fugle langs kysterne (Rasmussen m.fl. 2010). Store forekomster er især registreret i Vadehavet, langs den jyske vestkyst, i området omkring Limfjorden og Odense Fjord.

Landsdækkende optællinger i henholdsvis 1993, 2003 og 2008 viste, at der i 1993 rastede omkring 240.000 hjejler i landet, i 2003 omkring 380.000 og i 2008 omkring 300.000 (Rasmussen m.fl. 2010). Resultaterne tyder på stigende antal siden 1993. Desuden forekom arten på flere rastepladser ved de sidste tællinger. På Tipperne i Ringkøbing Fjord er arten optalt siden 1929 og viser et stigende antal om foråret og ligeledes for ungfugle om efteråret. Derimod er antallet af gamle fugle faldet om efteråret (Meltofte & Clausen 2016). I den danske del af Vadehavet er antallet af hjejle faldet siden 1987 (Laursen & Frikke 2013).

Det er overvejende underarten altifrons, der raster i Danmark. Denne bestand har en størrelse på mellem 800.000 og 1,4 mio. individer (Nagy m.fl. 2015). En væsentlig del af bestanden yngler i Finland, hvor der har været en tydelig fremgang siden midten af det 20. århundrede (Cramp & Simmons 1983). Nyere tællinger i Norge, Sverige og Finland har vist stabile antal i perioden 2002-2013 (Lindström m.fl. 2015).  Delany m.fl. (2009) vurderede, at Flywaybestanden muligvis var stigende. Dette er dog efterfølgende justeret til, at udviklingen i bestanden er stabil (Nagy m.fl. 2015). Der hersker således nogen uenighed om bestandsudviklingen, hvilket bl.a. skyldes at antallet i det samlede Vadehav er faldet siden 1990’erne (Blew m.fl. 2015).

Bestanden af racen apricaria er betydeligt mindre med 140.000-210.000 individer og vurderes som faldende (Nagy m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Hjejle blev totalfredet i Danmark i 1982. Arten havde ikke sin egen rubrik på vildtudbytteskemaet, men var slået sammen med andre vadefuglearter. Det anslås, at der blev nedlagt ca. 30.000 hjejler (hjejle og strandhjejle) i de sidste år inden totalfredningen (Ib Clausager upubl., citeret i Strandgaard & Asferg 1980).

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Hjejle står på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II/del B som potentielt jagtbar i Danmark, og dermed er det muligt at genindføre en jagttid. Hjejle er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den Europæiske trækvejsbestand af P. a. apricaria er listet i kategori B2c og den Nord- og Vesteuropæiske/Nord- og Vestafrikanske trækvejsbestand af P. a. altifrons i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Det vurderes, at jagt på arten har medvirket til, at antallet tidligere har været holdt på et lavt niveau (Piersma m.fl. 2005). Genindføres jagt på hjejle, må det derfor sikres, at det kommer til at ske på et beskedent niveau, så bestanden ikke påvirkes.

Vurdering af mulig jagttid

Med en stabil til stigende bestand vurderes det, at der er mulighed for jagt på arten. Bregnballe m.fl. (2003) havde en tilsvarende vurdering og anførte, at en eventuel jagttid bør ligge sent på året af hensyn til den lille, danske ynglebestand. Det vurderes, at en eventuel jagtstart efter 1. oktober vil sikre dette, fordi apricaria-hjejlerne er trukket ud af landet på dette tidspunkt, og hjejle-flokkene i øvrigt helt domineres af juvenile altifrons-hjejler (Meltofte 1993). Det betyder, at det adulte segment af denne bestand kun i begrænset omfang vil være genstand for jagt. Endvidere bør det overvejes, om jagt kun skal være tilladt inde i landet for at reducere omfanget af forvekslingsproblemer med strandhjejle og andre mellemstore vadefuglearter.