Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Havlit

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Havlit forekommer gennem vinterperioden normalt kun i større antal i den danske del af Østersøen, der omfatter Rønne Banke sydvest for Bornholm, og på Kriegers Flak øst for Møn. Havlit forekommer i mindre antal i alle øvrige danske farvande, med største antal i den vestlige Østersø fra Køge Bugt til Als og i Aalborg Bugt (Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011, Pihl m.fl. 2013, 2015).

Forekomsten i danske farvande påvirkes markant af vintervejret, med høje antal i kolde vintre. Ved de seneste optællinger i 2004, 2008 og 2013 blev der optalt hhv. ca. 5.300, 2.500 og 5.500 havlitter (Petersen m.fl. 2006, 2010, Pihl m.fl. 2015). Ved brug af modelberegning blev det vurderet, at den samlede vinterbestand i 2004 var på ca. 47.000 individer (Petersen m.fl. 2006), og på ca. 28.000 i 2008 (Petersen & Nielsen 2011). De havlitter, der overvintrer i Østersøområdet, kommer fra ynglebestande i Nordskandinavien, det nordlige Rusland og Vestsibirien, hvis bestande vurderes som faldende (Nagy m.fl. 2015). Den samlede europæiske vinterbestand er nedjusteret fra ca. 4,7 mio. fugle (Rose & Scott 1996) til de nuværende ca. 1,6 mio. (Nagy m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Udbyttet af havlit gennem de seneste 20 år har været faldende, men med en stabil tendens de sidste 5-10 år. Hovedparten af de ca. 1.500 havlitter, der årligt nedlægges i Danmark, nedlægges i det sydlige og sydøstlige Danmark i Østersøen omkring det Sydfynske Øhav, i Storebæltsregionen og Sydsjælland.

Havlit nedlægges i stigende antal gennem sæsonen, primært i perioden november-januar. Der skydes kun meget få i oktober måned. Gennem de seneste ti år har gamle hanner i gennemsnit udgjort ca. 68 % af udbyttet, gamle hunner ca. 18 % og ungfugle ca. 14 %.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Havlit er rødlistet som sårbar (VU) på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den vestsibiriske-nord-europæiske flywaybestand er listet i kategori A1b under Vandfugleaftalen (AEWA 2015), hvilket betyder, at arten aktuelt ikke må jages i henhold til aftalens handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet reservation med opsættende virkning på et stop for jagt på havlit (Naturstyrelsen 2016, Europa Kommissionen 2016).

Nedjusteringen af bestandsstørrelsen har betydet, at en international forvaltningsplan, herunder jagtlig forvaltning, er under forberedelse for havlit.

Vurdering af gældende jagttid

Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at den nuværende jagt på havlit i Danmark er bæredygtig. Ud fra en bestandsbiologisk vurdering er der ikke grund til at ændre den nuværende jagttid. De bestande, der jages i Danmark, er store, og udbyttet er lille og stabilt og udgør en ubetydelig del af den samlede bestand. Der er ikke sket væsentlige ændringer i udbyttet som følge af den seneste ændring i jagttiden for havlit i 2011.