Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fløjlsand

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Fløjlsand forekommer i danske farvande i fældningstiden i sensommerperioden og igennem vinteren. Arten har sine vigtigste overvintringsområder i Østersøen øst og nordøst for Danmark (Pihl m.fl. 1995) og forekommer med de største koncentrationer i danske farvande i Aalborg Bugt, Sejerøbugten, Storebælt/Smålands-farvandet og Faxe Bugt (Pihl m.fl. 2015).

Antallet af overvintrende fløjlsænder i danske farvande er faldet fra et niveau på omkring 37.000 i 1970’erne (Joensen 1973) til et meget lavere niveau ved de seneste tællinger: 930 fugle i 2004, 601 i 2008 og 6.700 i 2013 (Petersen m.fl. 2006, 2010, Pihl m.fl. 2015), men en reel sammenligning er svær pga. forskellige optællingsmetoder. Førhen fløj man aktivt hen over større flokke af sortænder, hvor opflyvende fløjlsænder blev opdaget, men i dag benyttes transektflyvninger, hvor mange flokke af sortænder ikke skræmmes op, og de mindre talrige fløjlsænder i disse flokke givetvis overses. Der har været et tilsvarende fald i antallet af fløjlsænder optalt i danske fældningsområder fra sidst i 1980’erne (1.500-7.600, Laursen m.fl. 1997), til 236 og 420 registrerede fugle i hhv. 2006 og 2012 (Pihl m.fl. 2013, 2015). Det vides ikke, om disse ændringer i de danske farvande skyldes en tilbagegang i bestanden, eller om fuglene i højere grad fælder og overvintrer længere mod øst og nordøst end tidligere (jf. Noer m.fl. 2009). De fløjlsænder, der fælder og overvintrer i danske farvande, kommer fra ynglebestande i Skandinavien, det nordvestlige Rusland og Vestsibirien. Den samlede europæiske bestand er blevet nedjusteret fra godt 900.000 fugle i starten af 1990’erne til det nuværende niveau på 450.000-500.000 baseret på tællinger i Østersøen i perioden 2007-2009 (Nagy m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Udviklingen i udbyttet af fløjlsænder i Danmark har vist et fald fra 10.000-12.000 fugle per jagtsæson i 1960’erne til et niveau på ca. 2.000-3.000 fugle omkring 1990. Siden 1990 har udbyttet ligget relativt stabilt på dette niveau og kun vist mindre udsving mellem enkelte år. Fløjlsand nedlægges primært i Kattegat, Storebælt og Isefjorden.

Der nedlægges fløjlsænder jævnt gennem hele jagtsæsonen, dog med en svag tendens til, at antallet stiger sidst i sæsonen. Udbyttet domineres af gamle hanner med ca. 77 % i gennemsnit, mens gamle hunner udgør ca. 14 %.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Fløjlsand er rødlistet som sårbar (VU) på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den vestsibiriske, nord- og nordvesteuropæiske flywaybestand er listet i kategori A1b under Vandfugleaftalen (AEWA 2015), hvilket betyder, at arten aktuelt ikke må jages i henhold til aftalens Handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet reservation med opsættende virkning på et stop for jagt på fløjlsand (Naturstyrelsen 2016, Europa Kommissionen 2016).

Vurdering af gældende jagttid

Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at det nuværende jagttryk på fløjlsand i Danmark er bæredygtig. Selv om bestandsudviklingen senest er vurderet som faldende, vurderes den samlede bestand at være så stor, at effekten af jagtlig udnyttelse i Danmark må være begrænset, da udbyttet udgør en ubetydelig andel af den samlede bestand. Der er ikke sket væsentlige ændringer i udbyttet efter den seneste ændring i jagttiden for fløjlsand i 2011.