Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dobbeltbekkasin

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

I Danmark forekommer dobbeltbekkasin som ynglefugl og som træk- og vintergæst. Den danske ynglebestand er senest vurderet til min. 1.300 par i 2011 (Pihl & Fredshavn 2015), og bestandsindekset baseret på punkttællinger udviser en signifikant tilbagegang (33-50 %) i antallet af danske ynglefugle i forhold til antallet i 1980’erne (Nyegaard m.fl. 2015). Tilbagegangen bekræftes af data fra optællingskvadrater 1971-74 (1.131 optællingskvadrater med dobbeltbekkasin i yngleperioden) og 1993-1996 (806 optællingskvadrater med dobbeltbekkasin i yngleperioden) (Grell 1998) og af de foreløbige optællinger i den aktuelle atlasundersøgelse (2014-2017) (348 optællingskvadrater, DOFbasen 2016).

Den samlede bestand af dobbeltbekkasin er senest opgjort til 7,4-14,5 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015). Langt den største del af bestanden findes i den europæiske del af Rusland med 2-4 mio. par, men ca. 379.000-699.000 par findes indenfor det europæiske fælleskabs 27 medlemslande (EU27) (BirdLife International 2015a). Det skønnes, at Danmark potentielt passeres af 1,8 mio. fugle fra ynglebestande i Norge, Sverige og Finland i perioden juli-november. Hertil kommer et ukendt antal fugle fra europæisk Rusland. Meltofte (1993) vurderer, at der i efterårsperioden raster og fælder op mod 1 mio. fugle i Danmark.

På trods af en overordnet vurdering som stabil viser nationale vurderinger både bestande i frem- og tilbagegang (BirdLife International 2015a).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Udbyttet af dobbeltbekkasin i Danmark toppede i 1970’erne med op til 80.000 fugle per sæson, men har siden vist en signifikant tilbagegang til det nuværende niveau på godt 11.000 fugle årligt.

Den geografiske fordeling af udbyttet 2007-2011 viser at hovedparten nedlægges i det vestlige Jylland, koncentreret omkring de vestjyske fjorde og Vadehavsregionen. Udbyttet af dobbeltbekkasin falder jævnt gennem jagtsæsonen og fordeler sig med mere end 50 % i september, ca. 30 % i oktober, faldende til ca. 3 % i december. Vingeundersøgelsen viser, at andelen af nedlagte ungfugle ligger stabilt på ca. 75 % gennem hele sæsonen (gennemsnit 1983-2014). 

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Dobbeltbekkasin er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a). Den vestsibiriske, nord- og vesteuropæiske samt nordvestafrikanske flywaybestand er listet i kategori C1 under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Tilbagegangen i den danske ynglebestand af dobbeltbekkasin har medført, at arten ved den seneste revision i 2009 er oplistet fra kategorien ’ikke truet’ (LC) på den danske Rødliste til ’truet’ (NT) (Pihl & Flensted 2011). En vurdering af andelen af danske fugle i udbyttet, baseret på isotopanalyser af fjerprøver fra nedlagte fugle, er under udarbejdelse (Christensen 2016).

Vurdering af gældende jagttid

Med en jagttid fra 1. september til 31. december vurderes det, at det nuværende jagttryk på dobbeltbekkasin i Danmark er bæredygtig globalt set. Sandsynligheden for at nedlægge danske ynglefugle er til stede, men vurderes p.t. som meget lille, da skandinaviske og russiske fugle vil være antalsmæssigt dominerende i Danmark gennem hele jagtsæsonen (Christensen 2016).