Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bjergand

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Bjergand yngler ikke i Danmark, men fugle fra resten af Skandinavien og videre østpå ind i Rusland overvintrer i varierende antal herhjemme.

Antallet af overvintrende bjergænder i Danmark er faldet, siden de første landsdækkende tællinger blev foretaget omkring 1970. På den seneste landsdækkende tælling i 2013 blev der observeret 27.000 fugle, hvilket var lidt over niveauet registreret ved de tre foregående tællinger (Pihl m.fl. 2015). Bjerganden overvintrer i Danmark i områder, hvor den kun i begrænset omfang bliver registreret ved de årlige, reducerede midvintertællinger; af samme grund er der ikke vist et bestandsindeks for denne art. Størrelsen på den samlede flywaybestand er senest opgjort til 150.000-270.000 fugle (Nagy m.fl. 2015). Bestanden er gået tilbage på lang sigt, men er de senere år vurderet som stabiliseret/fluktuerende (Nagy m.fl. 2014).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagten i Danmark

Jagtudbyttet er faldet markant siden 1960’erne og synes at have stabiliseret sig på et niveau omkring eller lige under 500 fugle. Udbyttet af bjergænder i Danmark er størst i Vestjylland, omkring Horsens Fjord, på Sydfyn/Langeland og i Kalundborg Kommune. Udbyttet har i perioden 1994-2013 været svagt stigende gennem jagtsæsonen.

Forvaltningsmæssige problemstillinger

Bjergand er ikke truet på verdensplan (BirdLife International 2015a), men er listet som sårbar (VU) på den europæiske rødliste (BirdLife International 2015b). Det er dog ikke et forhold, der automatisk udløser ændringer i AEWA-kategoriseringen. Den nord- og vesteuropæiske flywaybestand er listet i kategori B2c under Vandfugleaftalen (AEWA 2015).

Vurdering af gældende jagttid

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Jagtudbyttet er stabilt på et forholdsvist lavt niveau, og bestanden synes efter en større tilbagegang at være stabiliseret, om end på et lavere niveau. Arten er dog listet som sårbar på den europæiske rødliste og bør derfor have øget opmærksomhed.