Aarhus Universitets segl

Egern

Bestands- og jagtforhold

Ovenstående tabel er fra seneste jagttidsrevisionsrapport med arten.

Forekomst og bestandsudvikling

Egernet er vidt udbredt, idet arten forekommer overalt i Danmark med undtagelse af enkelte områder, fx det nordlige Fyn, det sydvestlige Sønderjylland og et bælte fra Kolding til Esbjerg samt nogle få øer (Asferg & Madsen 2007f). Udviklingen i bestandene kan vurderes på baggrund af vildtudbyttestatistikken frem til 1994, hvor egernet blev totalfredet. I slutningen af 1970’erne faldt egernbestandene markant over hele landet, formentlig på grund af fødemangel som følge af en længere årrække med dårlig frøproduktion hos rødgran og bøg. Tilbagegangen medførte næppe større ændringer i udbredelsen, og en spørgebrevsundersøgelse blandt egernjægere tydede på, at arten var vidt udbredt i midten af 1980’erne, og at bestandene de fleste steder var stabile eller stigende efter nedgangen nogle få år forinden.

Med hensyn til egernets aktuelle status, så kan DPA kun vise forekomst, ikke absolutte eller relative bestandstætheder. Da der ikke er gennemført specifik overvågning af egernet efter totalfredningen, findes der ingen oplysninger om aktuelle udviklingstendenser i den samlede bestand.

Egernets levevilkår afhænger især af træartssammensætning og bevoksningsaldre i skove og plantager. De lokale levevilkår kan blive forbedret mange steder i de kommende år i kraft af det igangværende skovrejsningsprogram, som vil resultere i mange nye levesteder efterhånden som de nye skovbevoksninger begynder at producere frø. Skovrejsningen vil formentlig også i mange tilfælde bidrage til at reducere de problemer, som mange lokale egernbestande kan have på grund af fragmentering af skove og dårlige muligheder for udveksling af individer mellem bestande.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010

Jagten i Danmark

Jagtudbyttet af egern er registreret i vildtudbyttestatistikken i perioden 1952-1993. Fra 1965 til 1977 svingede det årlige udbytte omkring 15.000, hvorefter det i løbet af fem sæsoner faldt til under 3.000 og derefter til under 1.000, før totalfredningen i 1993.

Egernet har været totalfredet siden 1994 og har således ingen jagttid. Der er ingen generelle reguleringsmuligheder.

Vurdering af eventuel jagttid

Egernet er vidt udbredt, men det manglende kendskab til aktuelle tætheder og tendenser i bestandsudviklingen gør, at det ikke er muligt at vurdere, om bestandene vil kunne bære en jagtlig udnyttelse.