Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sortand

Forekomst og bestandsudvikling

Forekomst og bestandsudvikling Sortand yngler ikke i Danmark, men forekommer i landet det meste af året, både som overvintrende, gennem-trækkende og fældende.

Den vesteuropæiske flywaybestand af sortand tæller 687.000-815.000 (CSR7 2018). Bestanden har været moderat stigende i perioden 2009-2018 (Fig. 3.1.15.1A) og betegnes som værende stabil for perioderne 1980-2018 og 2002-2018 (Nagy & Langendoen 2018).

Den danske midvinterbestand af sortand blev vurderet til at tælle 184.000-371.000, baseret på data fra de optalte områder i de indre danske farvande plus en vurdering af antallet i farvandet ud for Vadehavet, som ikke blev optalt i forbindelse med moniteringen i vinteren 2016 (Nielsen m.fl. 2019). Arten overvintrer i de danske farvande primært i Ålborg Bugt, Sejerøbugten og i den sydlige del af den danske Nordsø, fra nord for Blåvands Huk til den dansk-tyske grænse (Petersen & Nielsen 2011). I de seneste 10 år er arten i stigende grad observeret i de øvrige dele af de indre danske farvande. Arten er generelt svær at overvåge, da den kan forekomme i meget høje tætheder og på lokaliteter, der ikke kan optælles fra land.

Det vurderes, at flywaybestanden i realiteten er højere end det ovenfor angivne. På træklokaliteten Põõsaspea i det nordvestlige Estland foretages optællinger af trækkende fugle. Fra denne ene lokalitet blev der i perioden 30. juni til 6. november 2019 optalt ca. 925.000 forbitrækkende sortænder (Ellermaa & Lindén 2020).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2022