Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fløjlsand

Forekomst og bestandsudvikling

Fløjlsand forekommer i Danmark som træk- og vintergæst og desuden i sensommeren under fældning, og den findes således i danske farvande det meste af året. Arten forekommer langt hyppigst om vinteren. Fløjlsand er ikke ynglefugl i Danmark.

Den samlede flywaybestand af fløjlsand omfatter 320.000-550.000 individer (Nagy & Langendoen 2018) og inkluderer ynglebestande i Skandinavien og Rusland. Bestanden som helhed beskrives som værende i moderat fremgang for perioden 2009-2018 (Fig. 3.2.6.1A) og som stærkt faldende over perioden fra 1992/93-2007/09 (Skov m.fl. 2011).

Den danske overvintringsbestand af fløjlsand blev i 2016 estimeret til 10.000-24.000 individer (Nielsen m.fl. 2019). Artens bestandsudvikling blev i Fredshavn m.fl. (2019) betegnet som værende i fremgang for perioden 2007-2018, men ukendt for perioden 1980-2018. Arten forekommer næsten udelukkende på havet. De vigtigste lokaliteter i Danmark for fløjlsand er Ålborg Bugt, Sejerøbugten og Sjællands nordkyst (inklusive Isefjorden), med koncentrationer også i Smålandsfarvandet og Faxe Bugt. De vigtigste områder for fældende fløjlsænder er Ålborg Bugt, Sejerøbugten og Smålandsfarvandet (Nielsen m.fl. 2019).

Fløjlsand blev registreret fåtalligt i Danmark i en årrække fra ca. 2000 til 2010, hvorefter den igen er registreret i stigende antal. En lignende udvikling er sket i Sverige (Hass & Nilsson 2018) og i den tyske del af Østersøen.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2022