Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Troldand

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand er forholdsvis lille (min. 900 par, Pihl & Fredshavn 2015), og DOF’s punktællinger viser, at bestanden er stabil (Nyegaard m.fl. 2015).

Antallet af overvintrende troldænder i Danmark registreret ved den seneste landsdækkende midvintertælling i 2013 var 101.000 fugle (Pihl m.fl. 2015), hvilket er noget færre end ved de foregående tre tællinger (125.000-187.000 fugle). Det lavere antal fugle i 2013 skyldes formentlig en hård vinter, som fik flere fugle til at trække mod syd/sydvest. Resultater fra de årlige optællinger i 49 indeksområder viser fluktuerende antal uden en entydig tendens (Holm m.fl. 2015). Den nordvesteuropæiske flywaybestand er senest opgjort til 800.000-1.000.000 individer, men udviklingstendensen er usikker. Wetlands Internationals indeksberegninger viser et fald i bestanden, både for 1988-2012 og 2003-2012 (Nagy m.fl. 2014), men Nagy m.fl. (2015) tager forbehold for sidstnævnte, bl.a. med henvisning til at ynglefuglemoniteringer i en lang række europæiske lande viser en stabil bestand for både 1980-2012 og 2000-2012, hvorfor Nagy m.fl. (2015) ender med at bedømme bestanden som muligvis faldende. For troldand er der endvidere samme kompleksitet for opgørelse af den overvintrende bestand som nævnt under gråand, nemlig at stigende andele af den samlede bestand overvintrer nordligere, udenfor områder med intensive moniteringsprogrammer (Lehikoinen m.fl. 2013).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018