Aarhus Universitets segl

Spidsand

Forekomst og bestandsudvikling

Spidsand er en sjælden ynglefugl i Danmark, som har været i tilbagegang siden 1970’erne. Ved Atlas I-undersøgelsen (1971-1974) blev den registreret i 164 kvadrater, under Atlas II (1993-1996) i 95 kvadrater og i forbindelse med Atlas III (2014-2017) i 46 kvadrater, hvoraf den blev noteret sikkert ynglende i 9 og sandsynligt ynglende i 13 kvadrater, mens de resterende var 24 mulige yngleforekomster (Vikstrøm & Moshøj 2020). Det er kun de to førstnævnte kategorier, der blev lagt til grund for et skøn af ynglebestanden på 25 par (Vikstrøm & Moshøj 2020, Fredshavn m.fl. 2019a). Spidsand trækker allerede i august-november igennem Danmark på vej fra yngleområder beliggende nord og øst for Danmark til overvintringsområder i Vest- og Sydvesteuropa samt Nordvestafrika (Scott & Rose 1996, Bønløkke m.fl. 2006). Forekomsten i Danmark topper i oktober og har i perioden 2004-2018 varieret mellem 9.000 og 21.500 fugle (Holm m.fl. 2021). Rastebestanden har været jævnt stigende fra 1980 til 2019 (Holm m.fl. 2021) – således også i den her behandlede periode fra 1995/96 til 2018/19 (Fig. 3.1.10.1).

Flywaybestanden er senest opgjort til 65.000 individer (Nagy & Langendoen 2018) og Wetlands Internationals indeksberegninger viser en noget fluktuerende, men overordnet stabil eller måske svagt stigende bestand fra 1995-2019 (Fig. 3.1.10.1) (Nagy & Langendoen 2020).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2022