Aarhus Universitets segl

Gråand

Forekomst og bestandsudvikling

Ynglebestanden af gråand i Danmark er opgjort til min. 20.000 par i 2011 (Pihl & Fredshavn 2015) og var bedømt ud fra DOF’s punkttællinger i fremgang frem til begyndelsen af 1990’erne, hvorefter bestanden er faldet (Nyegaard m.fl. 2015). Midvinterindekset for gråand baseret på NOVANA-programmets 49 faste optællingsområder viser en stabil-fluktuerende overvintrende bestand i Danmark. Den nordvesteuropæiske flywaybestand er senest opgjort til 4,5 mio. fugle, men det er usikkert, hvordan udviklingen er i bestandens størrelse. Wetlands Internationals indeksberegninger viser et fald i bestanden fra 1988 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), men kvaliteten på indeksberegningen for denne art noteres som ringe (’poor’) i Nagy m.fl. (2015), bl.a. med henvisning til at flere moniteringsprogrammer i de nordiske lande generelt både sommer og vinter viser stabile-stigende bestande, hvilket kunne tyde på, at stigende andele af den samlede bestand overvintrer nordligere, udenfor områder med intensive moniteringsprogrammer (Dalby m.fl. 2013). 

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2018