Aarhus Universitets segl

Rødben

Forekomst og bestandsudvikling

Rødben yngler i store dele af Nordeuropa, herunder også i Danmark. Der er desuden en underart (islandsk rødben, Tringa totanus robusta), som yngler i Island, og som overvintrer i Danmark i mindre antal. Overvintringsområdet for den nordeuropæiske bestand findes i Vesteuropa og langs Vestafrikas kyster. Den islandske bestand overvintrer i Storbritannien og i Vadehavsområdet, herunder også i den danske del. I Danmark begynder efterårstrækket i juli. Trækket kulminerer i august, for derefter at aftage til ind i oktober.

Den danske ynglebestand er vurderet til 12.000-15.000 par (Birdlife International 2004), og den Fennoskandiske ynglebestand er opgjort til 63.000-103.000 ynglepar (Delany m.fl. 2009), svarende til en efterårsbestand på 200.000-350.000 fugle. Bestanden vurderes som ”muligvis stabil” (Delany m.fl. 2009). Den islandske bestand er vurderet til 150.000- 400.000 fugle, og den vurderes at være stabil eller muligvis stigende (Delany m.fl. 2009).

I ”Vejledning om jagt” er rødben vurderet til at have ugunstig bevaringsstatus, og ”98 DMU” er angivet som kilde. DMU har ikke foretaget nogen vurdering før 2003, hvor den i øvrigt er provisorisk vurderet som gunstig for så vidt angår forekomsten i Danmark (Pihl m.fl. 2003), så vurderingen må være foretaget af Kommissionens eget embedsværk. Det er ikke oplyst, på hvilket grundlag vurderingen er foretaget, ud over at arten står opført under overskriften ”Moderat tilbagegang”.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2010