Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor regnspove

Forekomst og bestandsudvikling

Stor regnspove (storspove) er fåtallig ynglefugl i Danmark. Arten var i tilbagegang fra 1970’erne til 1990’erne, men har siden da været i fremgang frem til 2012, hvor bestanden blev estimeret til ca. 450 par (Nyegaard m.fl. 2014). Arten er rødlistet som næsten truet (NT)(Wind & Pihl 2010). Stor regnspove forekommer uden for yngletiden i det meste af landet langs kyster og fjorde. Der er registreret flest fugle i området omkring Limfjorden, langs den jyske vestkyst og i Vadehavsområdet (Meltofte m.fl. 2009). Optælling af arten i hele landet i 1974-1978 og igen i 2008 viser, at antallet i oktober er steget fra ca. 4.000 til godt 16.000 fugle (Meltofte m.fl. 2009). Årlige optællinger gennem mange år viser stabile eller stigende antal, såvel i det samlede Vadehav som i den danske del af Vadehavet samt på Tipperne i Ringkøbing Fjord (Blew m.fl. 2015, Laursen & Frikke 2013, Meltofte & Clausen 2016). Internationalt anslås den samlede Flywaybestand at være på 640.000-920.000 individer, og udviklingen vurderes at være stabil eller stigende (Nagy m.fl. 2015). Tidligere har Flywaybestanden af stor regnspove været vurderet som faldende (Delany & Scott 2006), hvilket er årsagen til, at arten er anført som ’næsten truet’ på IUCN’s Rødliste siden 2008 (BirdLife International 2015a).

Årlige bestandsindeks er beregnet for stor regnspove i Vadehavet siden 1987. De viser en konstant stigende tendens frem til omkring 2006, hvorefter antallet falder (Laursen & Frikke 2013). På Tipperne foreligger der beregninger af bestandsudviklingen fra 1973. De viser, at antallet har været stabilt frem til slutningen af 1980’erne, hvorefter det steg frem til omkring 2005. Denne udvikling er set hos både gamle og unge fugle (Meltofte & Clausen 2016).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten