Aarhus Universitets segl

Svartbag

Forekomst og bestandsudvikling

Svartbag er en spredt forekommende ynglefugl på øer og holme ved de danske kyster. Størsteparten af de danske ynglefugle er standfugle, og uden for yngletiden besøges landet af et større antal trækfugle fra bl.a. Norge, Sverige og Finland. Den samlede nord- og vesteuropæiske bestand vurderes til 340.000-378.000 fugle og som værende faldende på kort sigt, men stabil på lang sigt (Nagy & Langendoen 2018, 2020).

Svartbag er en relativt ny dansk ynglefugl med første ynglefund i 1930. Yngleantallet i Danmark har været jævnt stigende fra ca. 800 par i 1974 til 3.200 i 2010, og ynglebestanden har været stabil siden da (Bregnballe & Jensen in prep.). DOF’s ynglefuglepunkttællinger har vist en faldende tendens i de seneste år (tilbagegang på knap 9 % fra 2010-2019; Eskildsen m.fl. 2020), og blandt andet på baggrund af denne udvikling blev den danske bestand senest vurderet til 2.500 par (Fredshavn m.fl. 2019a). Imidlertid er punkttællinger ikke den mest velegnede metode til at monitere bestandsudvikling for kolonirugende kystfugle.

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2022