Aarhus Universitets segl

Vildtudbytte

Den danske vildtudbyttestatistik er en database, der indeholder oplysninger om nedlagt vildt i Danmark. Statistikken er baseret på en årlig opgørelse af jagtudbyttet af stort set alle jagtbare pattedyr og fugle. Der foreligger oplysninger for de fleste arter siden 1941.

Nogle arter er først kommet til på et senere tidspunkt, mens dataserien for andre arter er afbrudt på grund af fredning. Databasen opdateres én gang årligt.

Tilladelse til at drive jagt kræver jagttegn fra Miljøstyrelsen, og som aktiv jæger er man forpligtet til at indberette sit vildtudbytte til Miljøstyrelsen. De nærmere regler kan findes via Miljøstyrelsens hjemmeside:

Siden sæsonen 2007/08 har det ud over den obligatoriske indberetning været muligt frivilligt at indberette supplerende oplysninger vedrørende bl.a. køn, alder og jagttidspunkt på kronvildt og dåvildt. Siden 2012 har det været muligt at indberette supplerende oplysninger for de fleste øvrige jagtbare pattedyr, mens de invasive arter mink, mårhund og vaskebjørn er kommet med på listen fra og med jagtsæsonen 2017/18. Fra 2017/18 er det også er blevet obligatorisk at indberette køn for nedlagt kronvildt. Disse informationer kan findes under "Vildtudbytte med detaljer"    

De indberettede udbyttetal offentliggøres årligt, og udgør, sammen med data fra vingeundersøgelsen og fra nationale og internationale bestandsoptællinger, det faglige datagrundlag for de tilbagevendende jagttidsrevisioner. Data fra udbyttestatistikken og vingeundersøgelsen anvendes desuden ofte i forbindelse med lokal forvaltning af både artsgrupper og enkeltarter.