Aarhus Universitets segl

Agerhøne

Forekomst og bestandsudvikling

Agerhøne er udbredt som ynglefugl over det meste af landet, men har dog udvist en tendens til indskrænket udbredelse (Grell 1996, Vikstrøm & Moshøj 2020). Den seneste bestandsvurdering ligger på 4.700 par, og udviklingen vurderes de seneste år som stabil (Fredshavn m.fl. 2019a). DOF’s punkttællinger i yngletiden viser en signifikant årlig tilbagegang på 2,7 % fra 1976-2019 og på 5,7 % for 2010-2019, mens vinterindekset for perioderne 1976-2008 og 2009-2018 viser signifikante årlige nedgange på hhv. 4,53 % og 12,0 % (Fig. 3.1.17. 1A, Eskildsen m.fl. 2020). Markvildttællinger koordineret af Danmarks Jægerforbund 2013-2020 viser en stabil udvikling i antallet af agerhøne i områder, hvor der formodes at være udført habitatforbedrende tiltag (Sørensen & Midtgaard 2020). Generelt udviser agerhønebestande store årlige udsving afhængigt af en meget variabel ynglesucces, men overordnet er status sandsynligvis en faldende, måske lokalt stabil, national bestand, hvilket understøttes af udviklingen i vildtudbyttet (Fig. 3.1.17. 1B). Tilbagegangen er størst i Nordvest-, Midt-, Syd- og Sønderjylland samt på Sydfyn (Vikstrøm og Moshøj 2020).

Arten er senest vurderet ved jagttidsrevisionen for 2022