Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ilder

Forekomst og bestandsudvikling

Ilderen er udbredt i hele landet bortset fra større øer som Bornholm, Læsø, Samsø, Ærø og Fanø samt de fleste mindre øer (Hammershøj m.fl. 2007, Elmeros m.fl. 2015a). Arten er ikke knyttet til bestemte habitattyper, men den træffes ofte i vådområder. Den forekommer desuden regelmæssigt nær bebyggelse i det åbne land.

Den eneste systematiske registrering af ilder sker via Vildtudbyttestatistikken. Der er sket et markant fald i udbyttet af ilder fra 1950’erne frem til 1990’erne. Faldet i udbyttet af ildere skyldes formentlig en generel bestandstilbagegang på grund af forringelse af artens levesteder og -vilkår i mange vådområder og vandløb samt gennem intensivering af arealudnyttelsen, stigende vejtrafik og kemisk bekæmpelse af gnavere (Elmeros m.fl. 2015b). Siden 1990’erne har udbyttet af ilder fluktueret uden en stigende eller faldende tendens. Over de sidste 10 og 5 jagtsæsoner er der en svagt faldende tendens i udbyttet af ilder, dog ikke statistisk signifikant.

Udbyttestatistikken for ilder har begrænset værdi som indikator for bestandsstatus og -udvikling og geografiske forskelle i tætheden, da der ikke foreligger informationer om reguleringsindsatsen. De årlige antal af ildere, der i perioden 2004-2013 blev indleveret til zoologiske konservatorer, museer og forskningsinstitutioner og indrapporteret på citizen science-platforme, fx DOFbasen, er ikke korreleret med vildtudbyttet (Elmeros m.fl. 2015a).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten

Jagt

  • Ilder har ingen jagttid, men kan reguleres.