Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hjejle

Forekomst og bestandsudvikling

Hjejle er en meget sjælden ynglefugl i Danmark og er med blot 1-2 par (Nyegaard m.fl. 2014) rødlistet som kritisk truet (CR) (Wind & Pihl 2010). Ynglefuglene er af racen Pluvialis a. apricaria. Hjejle forekommer uden for yngletiden i det meste af landet, med flest fugle langs kysterne (Rasmussen m.fl. 2010). Store forekomster er især registreret i Vadehavet, langs den jyske vestkyst, i området omkring Limfjorden og Odense Fjord.

Landsdækkende optællinger i henholdsvis 1993, 2003 og 2008 viste, at der i 1993 rastede omkring 240.000 hjejler i landet, i 2003 omkring 380.000 og i 2008 omkring 300.000 (Rasmussen m.fl. 2010). Resultaterne tyder på stigende antal siden 1993. Desuden forekom arten på flere rastepladser ved de sidste tællinger. På Tipperne i Ringkøbing Fjord er arten optalt siden 1929 og viser et stigende antal om foråret og ligeledes for ungfugle om efteråret. Derimod er antallet af gamle fugle faldet om efteråret (Meltofte & Clausen 2016). I den danske del af Vadehavet er antallet af hjejle faldet siden 1987 (Laursen & Frikke 2013).

Det er overvejende underarten altifrons, der raster i Danmark. Denne bestand har en størrelse på mellem 800.000 og 1,4 mio. individer (Nagy m.fl. 2015). En væsentlig del af bestanden yngler i Finland, hvor der har været en tydelig fremgang siden midten af det 20. århundrede (Cramp & Simmons 1983). Nyere tællinger i Norge, Sverige og Finland har vist stabile antal i perioden 2002-2013 (Lindström m.fl. 2015).  Delany m.fl. (2009) vurderede, at Flywaybestanden muligvis var stigende. Dette er dog efterfølgende justeret til, at udviklingen i bestanden er stabil (Nagy m.fl. 2015). Der hersker således nogen uenighed om bestandsudviklingen, hvilket bl.a. skyldes at antallet i det samlede Vadehav er faldet siden 1990’erne (Blew m.fl. 2015).

Bestanden af racen apricaria er betydeligt mindre med 140.000-210.000 individer og vurderes som faldende (Nagy m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten