Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dobbeltbekkasin

Forekomst og bestandsudvikling

I Danmark forekommer dobbeltbekkasin som ynglefugl og som træk- og vintergæst. Den danske ynglebestand er senest vurderet til min. 1.300 par i 2011 (Pihl & Fredshavn 2015), og bestandsindekset baseret på punkttællinger udviser en signifikant tilbagegang (33-50 %) i antallet af danske ynglefugle i forhold til antallet i 1980’erne (Nyegaard m.fl. 2015). Tilbagegangen bekræftes af data fra optællingskvadrater 1971-74 (1.131 optællingskvadrater med dobbeltbekkasin i yngleperioden) og 1993-1996 (806 optællingskvadrater med dobbeltbekkasin i yngleperioden) (Grell 1998) og af de foreløbige optællinger i den aktuelle atlasundersøgelse (2014-2017) (348 optællingskvadrater, DOFbasen 2016).

Den samlede bestand af dobbeltbekkasin er senest opgjort til 7,4-14,5 mio. fugle (Nagy m.fl. 2015). Langt den største del af bestanden findes i den europæiske del af Rusland med 2-4 mio. par, men ca. 379.000-699.000 par findes indenfor det europæiske fælleskabs 27 medlemslande (EU27) (BirdLife International 2015a). Det skønnes, at Danmark potentielt passeres af 1,8 mio. fugle fra ynglebestande i Norge, Sverige og Finland i perioden juli-november. Hertil kommer et ukendt antal fugle fra europæisk Rusland. Meltofte (1993) vurderer, at der i efterårsperioden raster og fælder op mod 1 mio. fugle i Danmark.

På trods af en overordnet vurdering som stabil viser nationale vurderinger både bestande i frem- og tilbagegang (BirdLife International 2015a).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten