Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Krikand

Forekomst og bestandsudvikling

Den danske ynglebestand af krikænder er ganske lille. Den er senest blevet opgjort til min. 50 par og har været faldende siden 1980’erne, men synes at have stabiliseret sig i 2003-2011 (Pihl & Fredshavn 2015). Den danske rastebestand har i oktober i 2010-2014 været på mindst 45.700-63.700 individer (Holm m.fl. 2015) og er omtrentligt fordoblet fra 1995 til 2014. I Vadehavet og på Tipperne bestemmes antallet af rastende krikænder om efteråret af den årlige ynglesucces i Nordeuropa (Laursen & Frikke 2006, Meltofte & Clausen 2011), men det er ikke undersøgt, om det gælder for landet som helhed. Den nordvesteuropæiske flywaybestand er senest opgjort til 500.000 fugle (Nagy m.fl. 2015). Wetlands Internationals indeksberegninger viser en stigning i bestanden fra 1988 til 2012, dog med et fald i den kortere periode fra 2003 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), hvorfor Nagy m.fl. (2015) ender med at vurdere bestanden som fluktuerende.

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten