Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gråand

Forekomst og bestandsudvikling

Ynglebestanden af gråand i Danmark er opgjort til min. 20.000 par i 2011 (Pihl & Fredshavn 2015) og var bedømt ud fra DOF’s punkttællinger i fremgang frem til begyndelsen af 1990’erne, hvorefter bestanden er faldet (Nyegaard m.fl. 2015). Midvinterindekset for gråand baseret på NOVANA-programmets 49 faste optællingsområder viser en stabil-fluktuerende overvintrende bestand i Danmark. Den nordvesteuropæiske flywaybestand er senest opgjort til 4,5 mio. fugle, men det er usikkert, hvordan udviklingen er i bestandens størrelse. Wetlands Internationals indeksberegninger viser et fald i bestanden fra 1988 til 2012 (Nagy m.fl. 2014), men kvaliteten på indeksberegningen for denne art noteres som ringe (’poor’) i Nagy m.fl. (2015), bl.a. med henvisning til at flere moniteringsprogrammer i de nordiske lande generelt både sommer og vinter viser stabile-stigende bestande, hvilket kunne tyde på, at stigende andele af den samlede bestand overvintrer nordligere, udenfor områder med intensive moniteringsprogrammer (Dalby m.fl. 2013). 

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten