Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Atlingand

Forekomst og bestandsudvikling

Ynglebestanden i Danmark varierer meget fra år til år, hvilket er beskrevet fra flere af landets vigtigste ynglelokaliteter som Tøndermarsken, Tipperne og Vejlerne (Clausen m.fl. 2016, Thorup & Laursen 2014, Nielsen 2016). Arten er blandt andet afhængig af den lokale nedbørsmængde om foråret og forekommer i størst antal i våde forår (Kjeldsen 2008). Den samlede danske ynglebestand har været faldende siden 1980’erne, dog med en fremgang i perioden fra 1999-2011, og er opgjort til min. 150 par (Pihl & Fredshavn 2015). Artens fænologi i Danmark er bedst beskrevet fra Tipperne, hvor der allerede i september kun ses enkeltindivider (Meltofte & Clausen 2011). Den samlede flywaybestand er senest opgjort til 1,0-1,8 mio. fugle og vurderes som stabil/fluktuerende (Nagy m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten