Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svartbag

Forekomst og bestandsudvikling

Svartbag er en spredt forekommende ynglefugl på øer og holme ved de danske kyster. I efteråret træffes et stort antal fugle fra det nordlige Skandinavien på træk, men i vinterperioden er antallet af overvintrende svartbage i danske farvande sandsynligvis under 2.000 fugle. Den samlede nord- og vesteuropæiske bestand vurderes til 340.000-378.000 fugle og som værende faldende (Nagy m.fl. 2015). Antallet af svartbag registreret under de danske vinter-punkttællinger har været svagt - men signifikant - faldende i perioden 1977/78 til 2013/14 (Nyegaard m.fl. 2015).

Den danske ynglebestand af svartbag er forsigtigt opgjort til 3.800 par i 2015 (Therkildsen & Bregnballe 2016). Yngleantallet i Danmark har været jævnt stigende fra ca. 600 par i 1974 over knap 1.900 par i 1996 og til 3.200 i 2010 (Therkildsen & Bregnballe 2016).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten