Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sildemåge

Forekomst og bestandsudvikling

Der forekommer tre racer af sildemåge i Danmark, som alle har forskellig status og bestandsudvikling. Den baltiske sildemåge Larus fuscus fuscus har sin primære yngleudbredelse i Østersøen. Bestanden er opgjort til 53.000-81.000 individer og er sandsynligvis faldende (Nagy m.fl. 2015). Bestanden af nordsøsildemåge L. f. intermedius er opgjort til 566.000-699.000 individer og er stigende. Bestanden af den tredje underart, britisk sildemåge L. f. graellsii, er opgjort til 562.000-603.000 individer og er faldende (Nagy m.fl. 2015).

Alle tre racer yngler i Danmark, og den samlede danske ynglebestand er forsigtigt opgjort til 5.700 par i 2015 (Therkildsen & Bregnballe 2016.). Med undtagelse af nogle få par af racen fuscus (6-8 par i 2011, Nyegaard m.fl. 2014) udgøres ynglefuglene i Danmark af fugle tilhørende racerne intermedius og graellsii, som primært yngler i Kattegatområdet og i Vestjylland. Racen fuscus yngler endnu med nogle få par på Bornholm, Christiansø og Saltholm, men antallet går fortsat tilbage. Hovedparten af de nordeuropæiske sildemåger trækker til vinterkvarterer i Middelhavs­området og det nordlige Afrika relativt tidligt på efteråret, hvilket specielt gælder for den østlige race fuscus (Bønløkke m.fl. 2006). Et stigende antal, specielt fugle af racen graellsii, opholder sig dog i den sydlige del af Nordsøen i vinterperioden (Skov m.fl. 1995).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten