Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Knortegås

Forekomst og bestandsudvikling

Der forekommer to racer af knortegås i Danmark, mørkbuget knortegås (Branta bernicla bernicla) og lysbuget knortegås (B. b. hrota).

Den mørkbugede knortegås trækker fra ynglepladser i Sibirien gennem landet på vej til og fra overvintringsområder i Tyskland, Holland, England og Frankrig. Den samlede Flywaybestand er senest opgjort til 211.000 i januar 2011 (Ebbinge m.fl. 2013), hvorfor det er usikkert, hvordan udviklingen har været i bestandens størrelse de senere år. Den gennemsnitlige ungfugleproduktion, og dermed rekrutteringen af nye individer, har de sidste fire år været på 14,4 %. Det betyder sandsynligvis, at bestanden har været stabil siden 2011, da den årlige overlevelse i bestanden er opgjort til 86 % og dødeligheden derfor er 14 % (Nolet m.fl. 2013 og referencer deri). Den samlede bestand steg fra omkring 15.000 i midten af 1950’erne til omkring 325.000 i begyndelsen af 1990’erne, hvorefter den er faldet men synes at have stabiliseret sig på et lavere niveau på godt 200.000 fugle (Fig. 3.2.5.1). Bestandsnedgangen de senere år forklares ved en kollaps i lemmingbestandene i Sibirien, idet knortegæssene er mere udsatte for prædation fra polarræve i år med få lemminger (Nolet m.fl. 2013). De største antal mørkbugede knortegæs forekommer i Danmark i oktober-november og marts-maj, mens noget mindre antal overvintrer. De største forekomster findes i Vadehavet, det Sydfynske Øhav og fladvandede områder nord og syd for Lolland-Falster og Møn.

Den lysbugede knortegås trækker fra ynglepladser i det østlige Nordgrønland og Svalbard til overvintringsområder i Danmark og det østlige England, hvor typisk halvdelen opholder sig på hver side af Nordsøen om efteråret. Hele bestanden rykker i løbet af januar-februar mod Danmark, hvor hele bestanden er samlet i marts-maj. Den samlede Flywaybestand er senest opgjort til 8.700 fugle i oktober 2015, hvor to gode yngleår i 2014 og 2015 har tilført bestanden ca. 2.900 gæslinger (Fig. 3.2.5.1). Bestanden har været stigende siden begyndelsen af 1970’erne, og rekrutteringen er overordnet set stabil fra 1980 til i dag (Denny m.fl. 2004, opdateret af DCE).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten