Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grågås

Forekomst og bestandsudvikling

Ynglebestanden af grågås i Danmark har været i kraftig vækst de sidste årtier. DOF’s punkttællinger fra ynglesæsonen angiver en kraftig stigning siden midten af 1990’erne og frem til midten af 2000-tallet, hvorefter antallet har været stabilt (Nyegaard m.fl. 2015). Ynglebestanden blev skønnet til min. 11.000 par i 2011 (Pihl & Fredshavn 2015). Den rastende bestand i Danmark i september steg frem til 2010, men er efterfølgende faldet; den overvintrende bestand er taget kraftigt til fra midten af 1990’erne (foreløbigt maksimum er 133.000 i Danmark i januar 2013; Holm m.fl. 2015), dog fluktuerende afhængigt af vinterens strenghed (Fig. 3.1.29.1). Udviklingen i Danmark afspejler en generel tendens for den nordvesteuropæiske flywaybestand, der er steget fra 200.000 i midten af 1990’erne til 900.000-1.200.000 fugle i 2012 (Fox m.fl. 2010, Nagy m.fl. 2015); på flywayniveau er der ikke tegn på, at bestanden er stagneret eller faldet de senere år, men i Sverige er der observeret en nedgang i antal rastende fugle om efteråret svarende til det i Danmark (Nilsson & Haas 2015). Oven i den generelle bestandsstigning er der også sket en radikal ændring i trækstrategien; hvor grågæssene førhen trak til Spanien for at overvintre, er de i stigende grad begyndt at overvintre i Vesteuropa, hvilket kan have påvirket deres overlevelse positivt og givet dem en bedre ynglesucces (Ramo m.fl. 2015).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten