Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bramgås

Forekomst og bestandsudvikling

Bramgås forekommer i tre populationer: Den russisk/baltiske bestand, Svalbard-bestanden og den østgrønlandske bestand. Bramgæssene, som passerer gennem Danmark, tilhører den russisk/baltiske bestand, der trækker gennem Østersøen til overvintring i Sydsverige, Danmark, Tyskland, Holland og Belgien. I starten af 1970’erne begyndte enkelte par at yngle på småøer i Østersøen (ved Gotland og Øland), og i dag findes ynglekolonier spredt i den centrale Østersø. I starten af 1990’erne opstod en koloni på Saltholm i Øresund. Endvidere har bramgås spredt sig som ynglefugl i Holland og Belgien og langs den tyske og danske vadehavskyst.

Den russisk/baltiske bestand talte 40.000-50.000 individer i 1970’erne; i løbet af 1980’erne tog bestanden kraftigt til, og væksten er fortsat frem til i dag i en tilsyneladende eksponentiel stigning (Fig. 3.3.1.1). Der foreligger ikke et samlet bestandsestimat fra de sidste 5 år, men vurderingen, som er baseret på data fra de forskellige overvintringsområder, tyder på, at bestanden i vinteren 2014/15 talte omkring 1,2 millioner individer (K. Koffijberg, SOVON, pers. medd.). Dette antal er sammenstykket af den del af bestanden, der yngler i Nordrusland og er i kraftig ekspansion, samt den del af bestanden, der yngler i Østersøen og sydvest over til Holland og Belgien, og som ligeledes er i kraftig vækst. Det samlede bidrag fra den sydlige delbestand er ikke kvantificeret, men udgør mindst 200.000 individer, hvoraf alene mere end 50.000 fugle yngler i Holland (efter Madsen m.fl. 2015d).

I Danmark findes de vigtigste faste rastepladser i Vadehavet, de vestjyske fjorde, i Limfjordsområdet og Sydøstdanmark, men flokke kan registreres i stort set hele landet. NOVANA-overvågningen viser mere end en 10-dobling i antallet af bramgæs, som forekommer i januar og marts i perioden 2004-2014, om end der er en del år-til-år variation. I de senere år er der i de landsdækkende NOVANA-tællinger registreret op til 110.000-212.000 bramgæs (marts 2012 og 2014) (Pihl m.fl. 2015, Holm m.fl. 2015).

Den danske ynglebestand tæller mindst 3000-4000 par, primært på Saltholm, og et ukendt, men formentlig begrænset antal spredt på andre danske øer; bestanden er steget kraftigt og spreder sig (Nyegaard m.fl. 2014, DCE upubl.).

Referencerne kan findes i Jagttidsrevisionsrapporten