Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktuelt fra DCE

Nyheder og aktuelle udgivelser fra DCE

De nye anbefalinger til at holde afstand til ynglende ulve er med til at sikre hvalpenes muligheder for at overleve. Hvalpen på billedet er fra 2019. Foto: Vildtkamera, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi/ Naturhistorisk Museum Aarhus.

01.07.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Afstand skal beskytte ulvehvalpe

Nye anbefalinger for regulering af færdsel omkring ulvehier i yngletiden for at beskytte små hvalpe mod forstyrrelser.

Partikelforureningen over Danmark er faldet, viser nyt statusnotat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. (Foto: Colourbox).

28.05.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Dansk luftforurening i relation til menneskers sundhed

Danmark er foran målsætningerne fra EU, når det gælder om at nedbringe sundhedsskadelig partikelforurening.

Kameraer forbundet med neuralt netværk. (Foto: DCE/Kim Bjerge).

04.05.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Insekter i Aarhus midtby genkendt af neurale netværk

Kunstig intelligens har potentiale i naturovervågningen, viser ny rapport.

Mindre luftforurening fra vejtrafik vil kunne aflæses i antallet af for tidlige dødsfald og sygedage. (Foto: DCE/Thomas Ellermann)

27.04.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Reduceret forurening fra vejtrafik under coronakrisen giver færre for tidlige dødsfald og sygedage i Danmark

Markant lavere luftforurening fra vejtrafik vil give tusindvis af færre sygedage og et fald i antallet af for tidlige dødsfald, viser nyt notat.

Den mindre trafik som følge af tiltagene mod corona-virus giver målbart renere luft. (Foto: Thomas Ellermann).

27.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kampen mod corona-virus giver renere luft

Koncentrationen af sundhedsskadelige kvælstofoxider i landets største byer er næsten halveret.

Den nordjyske ulv er en hanulv, som i et par år nu har holdt til i Råbjerg-reviret. (Foto: DCE/ Naturhistorisk Museum, Aarhus).

17.03.2020 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Status over den danske ulvebestand for 4. kvartal 2019

Der opholdt sig tolv ulve i Danmark i løbet af 4. kvartal i 2019. Fire enlige hanner, parret i Ulfborg og deres seks hvalpe udgjorde den danske ulvebestand i årets sidste måneder.

Forskere har netop offentliggjort nye tal for luftforurening og omkostninger i Københavns Kommune. (Foto: Colourbox).

12.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Helbredseffekter og kilder til luftforurening i Københavns Kommune

En detaljeret kortlægning af luftforureningen og dens kilder i Københavns Kommune viser, hvor mange der dør for tidligt på grund af luftforurening og de omkostninger, det har for samfundet.

09.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Vandløbsinsekter i farezonen

Nye undersøgelser af hvordan sprøjtegifte påvirker voksne vandløbsinsekter viser, at nogle arter dør ved en dosis per individ på mindre end en tusindedel af den dosis pr. individ, der slår honningbier ihjel, som oftest er den art der anvendes til risikovurdering. Desuden kan meget små doser påvirke vandløbsinsekternes parringsadfærd.…

Ny midtvejsstatus på baseline for kvælstofudvaskningen. (Foto fra rapportens forside).

07.02.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Midtvejsstatus for baseline

Flere marker med økologisk drift giver en mindre kvælstofudvaskning frem mod 2021 end tidligere estimeret i rapporten "Revurdering af baseline" (2016). Det viser en midtvejsstatus for baseline. Der er dog usikkerhed om de forventede reduktioner af kvælstof fra atmosfæren vil nås i 2021.

Frederiksberg Kommune laver egen strategi for luftkvaliteten. (Foto: Colourbox).

27.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Brændeovne og biler er de største kilder til luftforurening på Frederiksberg

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten indgår i arbejdet med en ny kommunal strategi for luften i Frederiksberg Kommune.

Den beregnede kvælstofudledning nedjusteres. (Foto: Colourbox).

22.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Alle bier er for første gang på rødlisten i Danmark. (Foto: Colourbox).

14.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Den danske Rødliste 2019 - ny status for Danmarks planter, dyr og svampe

Efter seks års arbejde med at vurdere hvor truede de danske arter er, er Den danske Rødliste nu opdateret. Det overordnede billede af vurderingerne er, at de danske arter er blevet mere truede i de seneste 10 år.

Det er især fine partikler, som koster liv og giver højere sundhedsudgifter. (Foto: Colourbox)

14.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Forbedret luftkvalitet og fald i helbredseffekter

Forbedret luftkvalitet - men der er fortsat 4200 for tidlige dødsfald og en regning på 79 milliarder kroner. Det er prisen for luftforureningen i Danmark, fremgå det af beregninger fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Ulvehvalp fra Ulfborg fotograferet september 2019. Foto: Kent Olsen, Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet.

08.01.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Aarhus vinder overvågningen af ulve i Danmark

Det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har igen vundet udbudskontrakten med Miljøstyrelsen om at udføre systematisk overvågning af ulve i Danmark i perioden 2020-2021.

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye forslag til beskyttede havområder

Forskere fra Aarhus Universitet og DTU har udpeget en række områder i de danske farvande som forslag til beskyttede marine områder. Målet er at sikre truede arter og naturtyper samt at beskytte havbundens liv.

Arealet af såkaldte lavbundsjorde er større end hidtil antaget. Det påvirker opgørelsen af udledningen af drivhusgasser. (Foto: Colourbox).

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Nye beregninger af drivhusgasser fra landbrugsjorder i Danmark

Der har været en fejl i arealet for organiske landbrugsarealer (også kaldet lavbundsjorde). Denne fejl i opgørelsen blev opdaget i efteråret. Det betyder, at den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark er højere end hidtil antaget.

19.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Bag om tallene for Danmarks fugle

Ny rapport beskriver de danske fuglebestande. Samtidig er NOVANA-overvågningen for fugle netop offentliggjort på nettet.

I Nordjylland er der stadig en enlig hanulv. To hanner strejfede i Midtjylland, og parret i Ulfborg havde ved udgangen af september fem hvalpe.

18.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Der var mindst 10 ulve i Danmark i sensommeren 2019

Én ulvehvalp formodes at være død i løbet af sensommeren, men Ulfborg-ulveparret havde stadig fem levende hvalpe ved udgangen af tredje kvartal.

En videosekvens fra et privat vildtkamera har afsløret odder på Lolland - se videoen nedenfor. Denne odder er fra Nordjylland, hvor DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi moniterer brugen af faunapassager. (Foto: Morten Elmeros/DCE-AU).

13.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Odderen har fundet vej til Lolland

Private optagelser med vildtkamera dokumenterer, at der findes odder på Lolland.

Resultaterne for NOVANA 2018 er offentliggjort i form af en række fagspecifikke rapporter og en sammenfattende rapport. (Foto: Colourbox.)

05.12.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

NOVANA 2018 giver status på naturens tilstand

Et samlet overblik og en række rapporter giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2018.

Ilsvindet i de indre danske farvande er usædvanligt stort for årstiden. (Foto: Peter Bondo)

29.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Regn, svag vind og høje temperaturer giver fortsat iltsvind i Lillebælt

I forhold til årstiden var der usædvanlig meget iltsvind i det sene efterår. Især det sydlige Lillebælt og de ydre dele af Aabenraa og Flensborg Fjord samt den vestlige del af Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav var i november påvirket af udbredt og intenst iltsvind.

Målet med den seneste regulering var at opnå en større andel af ældre krondyr i Danmark. (Foto: Colourbox).

20.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udviklingen i den danske kronvildtbestand

Effekter af regionale jagtregler af krondyr: Kortere jagttid og sprossefredninger ser ud til at forbedre hjortenes overlevelse.

Foto: Thomas Eske Holm

20.11.2019 | Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark

Den 7. nationale temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

08.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Udviklingen i de danske fuglebestande

Danmark har afleveret nye data om landets fuglebestande til EU. Disse data er i et nyt notat indregnet i et overordnet billede af udviklingen i de danske fuglebestande.

08.11.2019 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Foreløbige NOVANA-resultater præsenteres

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2018 bliver fredag den 8. november fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i begyndelsen af december.

Viser resultater 1 til 25 ud af 431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste